Организациона структура Завода


ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ И ПРЕВЕНЦИЈУ БОЛЕСТИ
Центар за превенцију и контролу болести бави се пословима превенцијe и контроле ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ.

У области превенције и контроле ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ активности Центра обухватају:
 • Kонтинуирани надзор над заразним болестима. Епидемиолошко испитивање при сумњи и појави појединачних случајева одређених заразних болести и епидемија у складу са важећим законским прописима. Предузимање мера за спречавање, рано откривање, сузбијање и гашење епидемије заразних болести, као и за отклањање штетних последица по здравље проузрокованих елементарним и другим појавама.
 • Заштита од импортованих заразних болести, спровођење епиодемиолошког надзора над повратницима из земаља где су регистроване карантинске и тропске заразне и паразитарне болести. Успостављање свеобухватног санитарно-хигијенско и епидемиолошког надзора на територији округа. Преглед лица под здравственим надзором, као и откривање и евиденција клицоноштва и надзор над клицоношама до обескличења.
 • Стручно-методолошка помоћ здравственим установама у реализацији програма имунизације. Евалуација успеха код обавезне имунизације). Успостављање мониторинга хладног ланца, чувања и транспорта вакцина од произвођача до вакциналних пунктова. Организација Стручног тима у вези са проблемима који се јављају у току вакцинације (нежељене реакције и утврђивање трајања контраиндикација за имунизацију).
 • Спровођење обавезне имунизације лица по експозицији против хепатитиса Б и по клиничким индикацијама (пнеумококна, менигнококна, ХИВ вакцина, вакцинација против грипа).
 • Обављање послова из програма рада на спречавању и сузбијању болничких инфекција, учешће у раду болничке комисије за заштиту од болничких инфекција и пружање стручно-методолошке помоћи у раду.
 • Здравствено васпитни рад у превенцији заразних болести.
 • Здравствени прегледи на клицоноштво одређених категорија становништва (санитарни прегледи).
ЦЕНТАР ЗА ХИГИЈЕНУ И ХУМАНУ ЕКОЛОГИЈУ
Послови Центра за хигијену и хуману екологију, као област делатности Завода обављају се у оквиру следећих служби:
 • Одељење за хигијену
  • Oдсек за ДДД послове
 • Одељење за санитарну хемију

У домену послова Одељења за хигијену налази се следеће:
 • узорковање намирница, брисева, предмета опште употребе, воде за пиће, базена за рекреацију и рехабилитацију, површинских, отпадних вода и ваздуха ради лабораторијских испитивања;
 • мерење нивоа буке у животној средини;
 • давање мишљења и тумачења резултата лабораторијских (микробиолошких, физичких и хемијских) испитивања и процена потенцијалног ризика по здравље;
 • надзор објеката и контрола хигијенских услова производње и промета намирница, надзор објеката за водоснабдевање, хигијенски преглед физичког статуса, програме наставе и режима рада предшколских и школских објеката као и објеката за колективни смештај;
 • обављање послова из програма рада на спречавању и сузбијању болничких инфекција и учешће у раду комисије за болничке инфекције;
 • организовање и обављање едукације и стручно усавршавање здравствених радника као и едукације и консултације ученика средњих школа и студената виших и високих школа за израду семинарских, матурских, дипломских радова, праксе, приправничког стажа, и сл.;
 • сарадња са МАС медијима, јавним гласилима у промоцији здравља и здравих стилова живота, те заштите животне средине;
 • сарадња са локалном самоуправом, друштвеним, привредним и културним структурама у унапређењу и очувању јавног здравља и животне средине;
 • сарадња са невладиним организацијама на нивоу координације и консултације, те изради и спровођењу пројеката од јавног здравственог значаја и заштите животне средине;
 • истраживачки радови у области утицаја фактора свих физичких средина на здравље људи и животну средину, а у склопу научних и истраживачких пројеката и сарадња са високим просветним и научним институцијама;
 • организација стручних и научних састанака из свих области делатности;
 • обрада података и израда извештаја у оквиру сарадње са референтним установама, надлежним инспекцијским службама и средствима јавног информисања;
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

Одељење за санитарну хемију надлежно је обављање следећих послова:
 • анализу животних намирница, воде за пиће, базенских вода, отпадних вода, површинских вода, технолошких и процесних вода, предмета опште употребе и садржај полутаната аерозагађења, одређивање квалитета дезинфекционих средстава;
 • оцењивање усклађености испитиваних параметара са важећом законском регулативом.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У оквиру Oдсека за ДДД послове врше се:
 • послови дезинфекције, дезинсекције и дератизације по епидемиолошким индикацијама, у ванредним ситуацијама, као и према захтеву тржишта;
 • прате и проучавају методе и средстава за вршење дезинфекције, дезинсекције и дератизације.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.
ЦЕНТАР ЗА МИКРОБИОЛОГИЈУ
Центар за микробиологију бави се пословима:
 • САНИТАРНЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ;
 • КЛИНИЧКЕ БАКТЕРИОЛОГИЈЕ;
 • ИМУНОСЕРОЛОГИЈЕ;
 • ПАРАЗИТОЛОГИЈЕ СА МИКОЛОГИЈОМ;
 • КОНТРОЛОМ КВАЛИТЕТА И ПРИПРЕМАЊЕМ ХРАНЉИВИХ ПОДЛОГА

У области послова САНИТАРНЕ МИКРОБИОЛОГИЈЕ активности Центра обухватају:
 • микробиолошке анализе животних намирница, воде за пиће, површинских и базенских вода, ваздуха, предмета опште употребе, контрола/атест рада сувог стерилизатора и аутоклава итд...;
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова КЛИНИЧКЕ БАКТЕРИОЛОГИЈЕ активности Центра обухватају:
 • клиничко дијагостичку бактериолошку дијагностику;
 • праћење резинстенције микроорганизама, бактериолошка испитивања по епидемиолошким индикацијама, контрола клицоноштва и микробиолошки преглед лица која долазе из ендемских подручја.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова ИМУНОСЕРОЛОГИЈЕ активности Центра обухватају:
 • одређивање серолошког профила на разне микроорганизме, детекција антигена различитих микроорганизама из крви, имунолошка тестирања;
 • тестирање на ХИВ и крвне трансмисивне болести код ризичних популација, откривање полно преносивих болести код ризичних категорија, итд.
 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.

У области послова ПАРАЗИТОЛОГИЈЕ СА МИКОЛОГИЈОМ активности Центра обухватају:
 • клиничко дијагостичку делатност;
 • паразитолошки преглед лица која долазе из ендемских подручја, контрола клицоноштва, паразитолошка испитивања у смислу проналажења узрока или извора заразе.

 • континуирана примена основних принципа ЈУС ИСО стандарда у наведеним делатностима превентивне здравствене заштите.
 • У области послова КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА И ПРИПРЕМАЊА ХРАНЉИВИХ ПОДЛОГА активности Центра обухватају:
  • припрема хранљивих подлога, стерилизација лабораторијског материјала и контрола квалитета у лабораторији уз имплементацију ЈУС ИСО стандарда, контрола диспозиције лабораторијског отпада.
  ЦЕНТАР ЗА ПРОМОЦИЈУ ЗДРАВЉА И АПО ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ИИБ У ЗДРАВСТВУ
  Послови Центра за промоцију здравља и анализу, планирање и организовање здравствене заштите и информатику и биостатистику у ѕдравству, као област делатности Завода, обављају се у оквиру следећих служби:
  • Одсек за промоцију здравља
  • Одељења за анализу, планирање и организовање здравствене заштите и информатику и биостатистику у ѕдравству

  У Одсек за промоцију здравља се:
  • врши координација промовисања здравих стилова живота и бриге о сопственом здрављу, предлажу и подржавају пројекти, програми, кампање, едукују едукатори за извођење програма и пројеката и кампања, прати њихова реализација, евалуира у току и на крају реализације;
  • на основу анализа које говоре о присутности ризика по здравље у популацији и спољној животној средини (дијагноза заједнице), развија, учествује и прати спровођење интервентних програма;
  • одабирају циљне групе где ће се промоција здравља имплементирати: предшколска деца, школска деца, омладина, породице, наставно особље, здравствене установе, одрасли;
  • развија мултидисциплинарни приступ у промоцији здравља, како у Заводу, тако и у друштвеној заједници развијајући партнерство са свима онима који могу дати свој допринос у побољшању квалитета јавног здравља;
  • информише становништво о актуелним проблемима здравља;

  У Одељењу за анализу, планирање и организовање удравствене заштите и информатику и биостатистику у ѕдравству се:
  • прати и анализира здравствено стање становништва, предлажу одговарајуће мере за решавање регистрованих проблема, извештавају о томе надлежне организације и јавност и након предузетих мера евалуира;
  • Праћење кретања масовних незаразних болести, вођење регистра (малигне неоплазме), статистичка обрада пријава и израда извештаја здравственог стања становништва у односу на масовне незаразне болести.
  • Организовање и обављање едукације здравствених радника, као и стручно усавршавање здравствених радника из области масовних незаразних болести
  • Учествовање у спровођењу програма за спречавање и сузбијање хроничних незаразних болести и истраживања из ове области.
  • Израда извештаја и програма рада за сузбијање хроничних незаразних болести.
  • истражују, прате здравствени проблеми, претње по здравље, предлажу мере за решавање проблема са циљем смањења и уклањања ризика;
  • предлажу елементи здравствене политике у оквиру постојећих друштвено-економских односа и добијених вредности индикатора економике у здравству на нивоу локалне самоуправе и шире;
  • истражују и планирају здравствене потребе становништва, кадровски ресурси, потребе за усавршавањем здравственог кадра и средстава за рад у циљу обезбеђења рационалне, приступачне и квалитетне здравствене заштите становништва;
  • прати квалитет пружених здравствених услуга и задовољство корисника;
  • анализира природно кретање и обољевање становништва, прати рад здравствених установа;
  • координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа у државној и приватној својини;
  • сарађује са свим здравственим установама округа и шире као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља;
  • координира и врши надзор над стручним радом и прати квалитет рада здравствених установа на округу;
  • формирају и одржавају базе података;
  • подстиче и развија интегрисани здравствени информациони систем;
  • обавављају послови везани за инфрастуктуру рачунарске мреже завода;
  • врши се комуникација са другим здравственм установама на подручју округа у вези са базама података од општег значаја у земљи.
  СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ, ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ И ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ
  За немедицинске послове у Заводу задужена је Служба за правне, економско-финансијске и техничке и друге сличне послове, која исте реализује у оквиру:
  • Одељења техничке и друге сличне послове
  • Одељења за правне послове
  • Одељења за економско-финансијске послове

  Одељење за техничке и друге сличне послове задужено је за:
  • послове набавки, продаје услуга и учешће у уговарању истих;
  • послове одржавања зграде, околине зграде и инсталација, послове обезбеђења зграде, послове грејања и одржавања хигијене и вешераја;

  Одељење за правне послове задужено је за:
  • правне и нормативне послове, а нарочито: проучавање позитивних прописа и учешће у организовању њихове примене, давање правних тумачења закона, подзаконских прописа и општих аката и законитости одлука органа у Заводу, припремање тужбеног захтева и других поднесака у вези судских спорова, састављање понуда и уговора и сл.;
  • кадровске послове и послове заштите на раду;
  • административне послове, а нарочито: послови техничког секретара, пријем и експедиција поште, архивирање материјала и сл.

  Одељење за економско-финансијске и техничке и друге сличне послове задужено је за:
  • планско аналитички послове;
  • послове рачуноводства и финанскијске послове;
  • послове обрачуна зарада и обустава од зарада запослених;