Реч директора

Завод за јавно здравље Ваљево својом превентивном делатношћу обухвата шест општина Колубарског окуга : Ваљево, Љиг, Мионица, Осечина, Уб и Лајковац.

Основан је 2000. године, после 30 година од укидања Хигијенског завода, који је годинама важио за један од најбољих у Србији.

Од оснивања до 2008. Завод се налазио на две локације: једним делом у болници, а другим делом у згради РЗЗО Филијала Ваљево, што је отежавало рад и онемогућавало развој нових послова.

28.08.2007. године после потписивања уговора са Здравственим центром Ваљево о преносу права коришћења зграде у улици Владике Николаја бр.5, започета је и реконструкција и санација објекта старог преко 50 година, оштећеног приликом земљотреса 1998. године и бомбардовања 1999. године.

После прве фазе радова, у којој је урађена реконструкција спољашње и унутрашње канализационе мреже, електроинсталација и адаптације просторија за потребе лабораторија, Завод се 14. јанура 2008. године преселио у нови пословни простор где су обједињене све службе на једном месту.

Током 2008. године, средствима Министарства здравља, настављени су даљи радови при чему је урађена нова кровна конструкција и кровни покривач, постављена нова фасада, адаптиране и саниране подрумске просторије за потребе ДДД службе.

Direktor Zavoda Директор Завода
др Марија Гавриловић

ИСТОРИЈАТ
Почетком рада Завода за јавно здравље Ваљево може се сматрати 1946. година када је формирана окружна санитарно-епидемиолошка станица у Ваљеву са седиштем у Карађорђевој 91, у кући др Раце Стефановића...
(опширније...)
Такође у току 2008. године добијена су и решења Министарства здравља о испуњености услова за обављање ДДД послова, анализа здравствене исправности животних намирница, као и сертификат о акредитацији лабораторија за 304 појединачне методе испитивања животних намирница, воде за пиће, ваздуха, предмета опште употребе,а према стандарду SRPC ISO/IEC1725:2006.

Почетком 2009. године стекли су се сви потребни услови за рад клиничке микробиологије, неопходне за лабораторијску дијагностику узрочника болести. Такође, настављени су радови на инвестиционом одржавању и урађена је реконструкција инсталација грејања и подрумских просторија.

У 2010. години завршена је изградња Центра за рециклажу медицинског отпада у оквиру пројекта Министарства здравља о безбедном уклањању медицинског отпада. Објекат је површине преко 50м2 са просторијама за смештај апарата, канцеларијом, гардеробером и санитарним чвором.

У 2011. години успостављен је систем видео надзора и аларм мониторинга ради обезбеђења зграде. Такође изграђен је жичани кавез за одлагање опреме потребне за медицински отпад и испуњени остали услови неопходни за добијање дозволе.

Почетком 2012 добијена је привремена дозвола за безбедан третман медицинског отпада и склопљени су уговори са свим приватним ординацијама и домовима здравља на територији Колубарског округа. Поред тога изграђен је нови паркинг за потребе службених возила и набављено је 18 клима уређаја и 20 рачунара. Крајем 2012 уређено је ново пријемно одељење за клиничку микробиологију са чекаоницом и санитарним чвором, укупне површине око 50 м2.

У протеклом периоду 2013. године завршена је реконструкција отворене терасе чиме је проширен пословни простор за 50 м2, као и отварање новог улаза у зграду за пријемно одељење санитарне хемије и санитарне микробиологије а по захтеву Акретидационог теле Србије (АТС). Купљена су 2 службена возила и урађена је дренажа за одвођење кишне канализације.

Током 2014 године настављени су радови на инвестиционом одржавању зграде:
 • Замена столарије и олука,као и реконструкција дела кровног покривача јер је долазило до прокишњавања и уливања воде за време мајских поплава.
 • Поред набавке новог котла за грејање,купљено је и десетак рачунара,кондуктометар,бинокуларни микроскоп,спектрофотометар,инкубатор,водено купатило и три службена возила.

Завод је узео активно учешће за време ванредне ситуације од 15 до 30 маја због поплава и клизишта:
 • Уведено је двадесетчетворочасовно дежурство
 • Свакодневна контрола водоснадбевања из централних водовода свих шест општина Колубарског округа,локалних водовода и индивидуалних водних објеката
 • Надзор над заразним болестима и хигијенско-епидемиолошки надзор над колективним сместајем у 13 прихватних центара
 • Такође извршена је дезинфекција поплављених објеката и јавних површина уз помоћ екипа из ЗЗЈЗ Косовска Митровица и Сомбора
 • Дистрибуиран штампан материјал,одржане едукације и предавања у школама
 • Дате препоруке за безбедну исхрану и коришћење воде
 • Свакодневна комуникација и извештавање надлежних институција
 • Контакт са медијима и давање саопштења и препоруке за јавност за поступање у ванредним ситуацијама

У току 2015. године урађена је замена кровног покривача и санација подрумских просторија, дренажа и бетонирање дворишта у простору за медицински отпад. Проширен је такође паркинг и урађено још 5 надстрешница за службена возила. Уведен је систем контроле приступа и радног времена, као и физичко техничко обезбеђење. После спроведених тендера и поступака јавних набавки у 2015. купљени су лабораторијски апарати инкубатор, дензитометар, пхметар, вортекс, фрижидери, клима уређаји и наменско теренско возило за ДДД послове. Набављене су и униформе за све запослене, радна обућа и канцеларијски намештај, настављено лиценцирање рачунара.

Иначе од 2008 до сада набављено је 42 рачунара, 21 штампач, 4 лап-топа, 2 скенера, 2 штампача, 23 климе, 81 лабораторијски апарат, 45 ормара, 54 стола, 80 столица, 9 фрижидера, 10 службених возила, 13 ПП апарата итд.

На дан Славе Завода св. Краља Милутина 12 новембра 2015 издата је Монографија "Завод за јавно здравље Ваљево 2000-2015", чиме је обележено 15 година постојања здравствене превентивне установе на Колубарском округу. То је уједно био и наш скромни допринос обележавању 100 година од Првог светског рата и сећање на ратну "ваљевску болницу" која се једним делом налазила на простору ЗЗЈЗ Ваљево.

Током 2016. године на основу финансијског плана урађена је нова компјутерска мрежа којом су умрежене све службе завода, набављена рачунарска опрема, лабораторијски апарати (фармацеутски фрижидер за вакцине, систем за деминерализацију воде и др). Такође урађена је и громобранска инсталација и настрешница за службена возила.

У априлу у 2017. години реализована је посета АТС-а због акредитације лабораторија и утврђивања испуњености услова за поједине методе и врсте анализа које се обављају у ЗЗЈЗ Ваљево. Сертификат о акредитацији, којим се потврђује да ЗЗЈЗ Ваљево задовољава захтеве стандарда СРПЦ ИСО/ИЕЦ 1725:2006, добијен 2008., а обновљен после 4 године , са проширеним обимом акредитације. И у току 2017. реализоване су текуће поправке и одржавање свих постојећих инсталација у објекту, уређење и одржавање зграда Завода , дворишта и пратећих објеката. Такође редовно су сервисирани лабораторијски апарати, мерни и контролни инструменти, као и остали уређаји неопходни за рад.

Током 2018. набављен је дигестор за потребе санитарне хемије, опрема за ДДД послове, рачунарска опрема и два нова путничка аутомобила. У периоду од 13.01.2018.-12.4.2019. реализује се пројекат "Наставак сарадње за повећање и унапређење капацитета управљања мигрантском кризом у Р.Србији - МДАДАД 2", са циљем осигурања адекватне и квалитетне бриге и подршке мигрантима. У децембру 2018. ИЗЈЗ Батут спровео је редовну спољну проверу квалитета стручног рада у нашој установи. На стручни рад није било примедаба, а сугестије су се односиле на недостајуће кадрове, што је последица забране запошљавања у јавном сектору у последње 3 године.

У Заводу тренутно ради 66 запослених на неодређено и 5 на одређено у четири Центра и једној Служби:
 • Центар за контролу и превенција болести
 • Центар за хигијену и хуману екологију:
  • Одељење за хигијену
   • Oдсек за ДДД послове
  • Одељење за санитарну хемију
 • Центар за микробиологија
 • Центар за промоцију здравља и анализу, планирање и организација здравствене заштите са информатиком и биостатистиком у здравству
 • Служба за правне, економско-финансијске, техничке и друге сличне послове
  • Одсек за правне послове
  • Одсек за економско-финансијске послове
  • Одсек за техничке и друге сличне послове

Свих ових година константна КМЕ доступна је свим здравственим радницима о организацији и трошку установе ради сакупљања бодова за обнављање лиценце.