Делатност Завода

Одлуком о оснивању ("Службени гласник РС", бр. 51/2006) и Планом мреже здравствених установа ("Службени гласник РС", бр. 42/2006) утрврђен је делокруг рада и надлежност Завода за јавно здравље Ваљево. У складу са истим, Завод је у обавези да:

 • Прати, процењује и анализира здравствено стање становништва и извештава надлежне органе и јавност;
 • Прати и проучава здравствене проблеме и ризике по здравље становништва;
 • Предлаже елементе здравствене политике, планове и програме са мерама и активностима намењеним очувању и унапређењу здравља становништва;
 • Врши информисање, образовање и обуку становништва за бригу о сопственом здрављу; врши процену ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите;
 • Планира развој стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника;
 • Подстиче развој интегрисаног здравственог информационог система;
 • Врши примењена истраживања у области јавног здравља;
 • Сарађује и развија партнерство у друштвеној заједници на идентификацији и решавању здравствених проблема становништва;
 • Обавља друге послове, у складу са законом и Планом мреже здравствених установа;
 • Обавља социјално-медицинску, хигијенско-еколошку, епидемиолошку и микробиолошку здравствену делатност.
 • Врши бактериолошке, серолошке, вирусолошке, хемијске и токсиколошке прегледе и испитивања у вези са производњом и прометом животних намирница, воде, ваздуха, предмета опште употребе, као и у вези са дијагностиком заразних и незаразних болести.
Slika Srbije sa okruzimaKolubarski okrug
Slika Srbije sa okruzima

Nadležnost Zavoda • Координира, усклађује и стручно повезује рад здравствених установа из Плана мреже, за територију за коју је основан;Сарађује са другим здравственим установама на територији за коју је основан, као и са надлежним органима локалне самоуправе и другим установама и организацијама од значаја за унапређење јавног здравља.
 • Може обављати послове дезинфекције, дезинсекције и дератизације ако на подручју за које је основан не постоји друга здравствена установа која обавља те послове.